Vacature directie Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) Oost-Vlaanderen

Kom Ons Team Versterken

D.O.P. is een organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap. D.O.P. heeft als opdrachten 1) vraagverheldering, 2) opmaak van Ondersteuningsplan, 3) oprichten en uitbouwen van contacten in samenwerking met lokale besturen en welzijnsorganisaties en 4) opmaak van ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget wanneer er nood is aan handicap-specifieke ondersteuning.

We streven naar een maatschappij waar ondersteuning geworteld is in de omgeving van de cliënt, gestuurd wordt door de cliënt en diens netwerk en waarbij structuren ondergeschikt zijn aan hun belang. Om dit mogelijk te maken is er een gedeelde verantwoordelijkheid nodig tussen de persoon zelf, zijn netwerk en de samenleving. Iedereen, van individuele burger, vereniging, school, supermarkt, arbeidsmarkt, tot overheid, heeft een rol op te nemen zodat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit wordt ook wel ‘vermaatschappelijking’ genoemd.

D.O.P. Oost-Vlaanderen is een dynamische continue lerende organisatie bestaande uit een team enthousiaste medewerkers die sterk in netwerking en coaching zijn. Deze medewerkers zijn sterk in zowel het samenwerken als het zelfstandig werken. De cliënten en hun netwerken staan centraal gedurende het ganse proces. Het centrale uitgangspunt is ‘regie in eigen handen’.

Functie directie

1. Algemeen

De directie rapport aan de Raad van Bestuur en is een klankbord zodat deze op een onderbouwde manier tot besluitvorming kan komen. Stelt in samenwerking met de Raad van Bestuur een meerjarig strategisch beleidsplan op om de missie en visie van de organisatie te realiseren.

De functie van directie is tweeërlei: het managen op organisatieniveau en het sturen en coachen van het team. Enerzijds ligt het accent op strategische organisatieontwikkeling en integrale aansturing van de organisatie en extern beleid. Anderzijds gaat bijzondere aandacht uit naar het stimuleren van een veilige werkomgeving waar medewerkers gewaardeerd worden en ondersteund worden om zich op professioneel en persoonlijk vlak te ontwikkelen in functie van de missie en visie van de organisatie.

De directie vormt een brug tussen de Raad van Bestuur en het personeelsteam in beide richtingen, zodat een vertrouwensband ontstaat.

2. Kerntaken
Intern beleid:
 • Integraal leidinggeven aan de organisatie.
 • Beleidsontwikkeling op strategisch niveau.
 • Waardevermeerdering van de organisatie, financieel en administratief beleid.
 • Eindverantwoordelijkheid personeelsbeleid.
 • Eindverantwoordelijkheid voor kwalitatieve werking van het team.
 • Eindverantwoordelijkheid communicatiebeleid intern en extern.
 • Aansturing en coaching van de werking op administratief en personeelsvlak.
 • Aansturen en coaching van de ploeg met coachen.
Extern beleid:
 • Volgt de politieke beleidsvoering en regelgeving op en tracht deze te beïnvloeden in de richting van het strategisch beleidsplan van de organisatie.
 • Volgt de maatschappelijke trends en de evolutie op wat betreft het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met bijzondere aandacht voor de sector van personen met een handicap en de sector opgroeien.
 • Netwerking, deelnemen aan overleg op meso- en macroniveau (werkgeversorganisaties, regionaal en andere vormen van overleg, waaronder tijdelijke en/of permanente commissies).
3. Kader
De directeur verricht de werkzaamheden binnen een kader:
 • De richtlijnen en verplichtingen als voortkomend uit de wetgeving.
 • Het beroepsgeheim, het privacy reglement en de beroepsethiek.
 • De missie, doelstellingen en visie van vzw DOP Oost-Vlaanderen.
 • Andere regelingen als vastgesteld door de Raad van Bestuur voor zover niet strijdig met bovengenoemde richtlijnen.

4. Profiel

 • Master/bachelor werk- en denkniveau.
 • Brede kennis en visie op maatschappij, organisatiekunde, marketing, beleid, sociale dienstverlening, financieel beleid, administratieve processen, personeel en organisatie.
 • Standplaats is Gent.
 • Geen 9 to 5 job, occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Vaardigheden in het ontwikkelen van visie, doelstellingen en prioriteiten.
 • Beleidsbeslissingen kunnen vertalen naar medewerkers.
 • Vaardigheden op vlak van coaching en sturing, zowel individueel als groepsgericht.
 • Goede verbale en schriftelijke communicatie, ook m.b.t. onderhandelen en overtuigen.
 • Ondernemende en resultaatsgerichte ingesteldheid.
 • Gerichtheid op samenwerking en netwerking.
 • Bereidheid tot inwerking in subsidiedossiers.
 • Stresstolerantie.
 • Kwaliteitsbewuste houding.
 • Dynamisch en geëngageerd.
 • Een open, integere, constructief kritische en zelfkritische instelling.
 • Humor
 • Computervaardigheden
 • Rijbewijs en een wagen + bereidheid tot verplaatsingen.
5. Competenties
Organisatiecompetenties:
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Cliëntgerichtheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Zelfstandig werken
Leidinggevende competenties:
 • Resultaatsgericht werken
 • Leidinggeven en empathisch luisteren
 • Enthousiasmerend en stimulerend
 • Plannen en organiseren
 • Oplossingsgericht werken
 • Adviseren
 • Loyaal
6. Formaliteiten
 • Vacature wordt afgesloten op 20 september.
 • Motivatiebrief en CV doorsturen naar rvb@dop-ovl.be.